KNCOMP
088-0620375,   042-224281
333/5-8 หมู่ 6 ซอยบ้านเดื่อ  ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 41000 (ตรงข้ามตลาดโบ้เบ้อุดรธานี)
www.rungravee.com
07.30 น. - 18.00 น. (เปิดทุกวัน ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์)